Actualiseren DITSS website

Op dit moment zijn we druk bezig om de inhoud van de DITSS website te actualiseren. Het kan dus zijn dat de hier getoonde informatie niet meer geheel in lijn is met de huidige situatie. We doen ons uiterste best om de website zo snel als mogelijk weer up to date te hebben. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem dan s.v.p. contact met ons op via e-mailadres: info@ditss.nl

Werken volgens het DITSS-model
Stichting DITSS wil, binnen de door haar geformuleerde ambities en doelen, een professionele, creatieve en inspirerende omgeving bieden aan de betrokken publieke partners. Een denk- en doe-omgeving die opdrachtgevers en betrokkenen uit overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en de samenleving uitdaagt om te werken aan praktijkoplossingen voor veiligheidsvraagstukken. Een omgeving waar ideeën ook mogen sneuvelen, waar je vrij mag denken en niet wordt gehinderd door bureaucratie of hiërarchie.

Dit alles betekent niet dat er geen tastbaar en aantoonbaar resultaat nodig is. Iedere publieke partner, en dus ook DITSS, dient over het rendement van de met elkaar geleverde inspanningen verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever en aan de maatschappij. Dit vraagt aan de voorzijde om een kritische selectie van relevante en haalbare innovatievragen. En ook om heldere en toetsbare kaders (op inhoud, competenties en financiën). Kaders waarbinnen DITSS in co-creatie met de omgeving proactief kan werken via idee naar concept tot gevalideerde praktijkoplossingen voor prangende veiligheidsvraagstukken. DITSS hanteert de volgende overzichtelijke werkwijze en ondersteunt deze via het inrichten van praktijkgerichte experimenteerruimtes en operationele proeftuinen.

DITSS werkwijze

DITSS werkwijze

Daarnaast biedt de overzichtelijke werkwijze van DITSS opdrachtgevers de kans om capaciteiten en talenten uit de eigen organisatie en uit de omgeving (publieke partners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en burgers) actief te betrekken bij de uit te voeren projecten. En hen ook op te leiden om deze opgaven programmatisch of projectmatig uit te voeren. Permanent innoveren draagt op deze wijze bij aan de organisatieontwikkeling van de betrokken publieke partners en aan een toekomstbestendige publieke en private samenwerking gericht op een veilige en leefbare samenleving.

DITSS Werkwijze

DITSS Werkwijze

DITSS voert veel hoog innovatieve projecten uit. Dat vraagt veel van het voorstellings-, inlevings- en leervermogen. Haar werkwijze is hierop afgestemd en vindt haar roots in het triple helix model.

DITSS leert met anderen én het liefst ook van anderen. Zo werkte het Living Lab Stratumseind 2.0 al in 2012 samen met deskundigen die als eerste in Europa ervaring op deden met digitaliseringstoepassingen dankzij de ontwikkelingen van het internet.

DITSS is er zich van bewust dat het pionierswerk dat zij verricht ten goede moet komen aan de inwoners van de stad. Zij probeert de maatschappelijke implicaties van haar werkzaamheden zo goed mogelijk te doordenken en zet de hieraan gerelateerde problemen op de agenda. Mede hierdoor is het Kadaster opgestaan als de organisatie die nationaal een sensorregister wil realiseren.

Wat DITSS leert, deelt zij ook. DITSS stond, vanuit Living Lab Stratumseind 2.0, mede aan de wieg van het Smart Society IoT Charter. Ook ondersteunt zij de Open Data Principes van Eindhoven. Inmiddels zijn beide projecten, in samenwerking met Amsterdam, nationaal gedeeld. Samen met de gemeente Eindhoven werkt DITSS, via de NEN en in internationaal verband via ondermeer SynchroniCity, aan verdere standaardisatie.

Wat betekent samenwerking met DITSS?

  • DITSS ziet digitalisering als een lange-termijnontwikkeling. Deze begon met de aanleg van het internet en heeft inmiddels de openbare ruimte en de fysieke leefwereld bereikt. Zij ziet een toenemende behoefte aan het gebruik van sensoren en grote hoeveelheden data. En ook een toenemende invloed van Business Intelligence en Artificial Intelligence.
  • DITSS sluit bij samenwerking partijen nooit uit en vermijdt vendor lock-ins (exclusiviteit van leverancier).
  • DITSS ziet werken op basis van experimenten als essentiële randvoorwaarde voor het opereren in het digitale domein. Dit om te begrijpen wat er gebeurt en wat de implicaties zijn.
  • DITSS is ervan overtuigd dat alleen door standaardisatie gezamenlijk voortgang kan worden geboekt. Zij werkt zoveel als het kan met standaarden, draagt bij aan de ontwikkeling en vernieuwing ervan en streeft naar een bredere toepassing binnen en buiten Nederland.

Alle partners van DITSS wordt aanbevolen de volgende de facto standaarden te accepteren en te onderschrijven en als zij dit niet doen in gesprek met DITSS te gaan:

Meer weten? Mail naar info@ditss.nl